Odpady

Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pokud jste právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba a při Vaší činnosti vznikají odpady jste podle zákona o odpadech tzv. původcem odpadu (v zákoně jsou definovány i další původci odpadů) a vztahují se na Vás tak některé povinnosti při nakládání s odpady.

Nejprve ale definujme pojem "nakládání s odpady": obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů

Výčet následujících povinností není úplný a netýká se pouze původců odpadů:

1) Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů a podle kategorie

- původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů a podle kategorie

2) Označování nebezpečných odpadů

- původce odpadu je povinen zajistit, aby nebezpečné odpady (tedy odpady, které byly zařazeny do kategorie "nebezpečný") byly správně označeny

3) Identifikační list nebezpečného odpadu

- původce odpadu je povinen vypracovat identifikační list odpadu (ILNO) a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. ILNO musí být umístěn v blízkosti nebo přímo na shromaždišti odpadu.

4) Nakládání s nebezpečným odpadem v množství vyšším než 100 t / rok

- původce odpadu, který v posledních dvou letech nakládal s nebezpečným odpadem v množství, které převyšuje 100 tun za rok je povinen zajišťovat nakládání s odpady pomocí tzv. Odpadového hospodáře. Odpadový hospodář je odborně způsobilá osoba.

5) Vedení evidence odpadů

- původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a tuto evidenci uchovávat po dobu nejméně 5 let

6) Ohlašování produkce odpadů

- původce odpadů při nakládání s nebezpečným odpadem v množství vyšším než 100 kg nebo ostatním odpadem v množství vyšším než 100 tun za rok, je povinen každoročně zasílat hlášení o produkci odpadů. Toto hlášení se provádí přes systém ISPOP.

7) Kontrola vlivů nakládání s odpady na okolí

- původce odpadů je povinen v intervalech daných zvláštním předpisem nebo v intervalech, které si sám stanoví vykonávat kontrolu vlivů vlastního způsobu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí.

8) Poplatky za ukládání odpadů na skládky

- původce odpadů je povinen za ukládání odpadů na skládky platit poplatky. Poplatek vybírá od původce provozovatel skládky.

9) Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem

- původce odpadu může nakládat s nebezpečným odpadem pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Tomuto souhlasu nepodléhá: shromažďování a přeprava.

10) Odpady s obsahem azbestu

- původce odpadu, který obsahuje azbest, musí zajistit, aby při nakládání s takovám odpadem nedocházelo k úniku azbestu

Odpovědnost za nakládání s odpady

- původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpadem do doby jeho převedení do vlastnictví osobě oprávněné (pokud je sám osobou oprávněnou, pak do doby jeho využití nebo odstranění)

- za dopravu odpadu odpovídá dopravce

- jakmile oprávněná osoba převezme do vlastnictví odpad, přecházejí na ni povinnosti původců odpadu

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Odesílatel odpadu je povinen

a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu (tzv. ohlašovací list nebezpečného odpadu)

b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,

c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,

d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.


Zákon o odpadech dále definuje povinnosti při nakládání s odpady pro

- obce

- fyzické nepodnikající osoby

- oprávněné osoby (osoba oprávněná nakládat s odpady podle zákona o odpadech nebo podle jiných předpisů)

- provozovatele zařízení na sběr a výkup, k využívání a k odstraňování odpadů

- provozovatele skládky odpadů

- pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů


Dále zákon stanovuje povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, kterými jsou:

- odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB,

- odpadní oleje,

- baterie a akumulátory,

- kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady,

- odpady z výroby oxidu titaničitého,

- odpady azbestu,

- autovraky,

- elektrická a elektronická zařízení

a zpětný odběr výbojek a zářivek, pneumatik a elektrozařízení pocházející z domácností.

Zákon o odpadech rovněž definuje kdo a za jakých podmínek je povinen vést evidenci odpadů a provádět v daných intervalech ohlašování odpadů a zařízení.