Dlouhodobé či jednorázové poradenství v podnikové ekologii

s osobním přístupem

Široký rozsah poradenství

Jsme schopni Vám pomoci při plnění legislativních povinností z oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, odpady, vodami či ochrany ovzduší nebo nakládání s obaly, ať už jste výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor. Pomůžeme Vám v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, které popisuje zákon o ochraně veřejného zdraví a nařízení REACH a CLP.  Vypracujeme pro Vás Písemná pravidla o bezpečnosti, provedeme školení zaměstnanců, poradíme, jak správně skladovat nebezpečné chemické látky. Provedeme posouzení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií. Provedeme klasifikaci CLP a vypracujeme bezpečnostní list v českém, slovenském, německém nebo anglickém jazyce. Poradíme s návrhem etikety nebo obalu. V oblasti odpadů pomůžeme se zařazením odpadu, s jeho evidencí nebo hlášením do ISPOP. Pomůžeme Vám při plnění povinností při nakládání se závadnými látkami. Vypracujeme pro Vás Havarijní plán. Pokud provozujete vyjmenovaný zdroj, pak podle vyhlášky 415 vypracujeme Provozní řád. Podle zákona o předcházení ekologické újmě provedeme hodnocení rizik. Podívejte se na kompletní nabídku našich služeb nebo nás kontaktujte.

Osobní přístup

Bezplatně pro Vás vypracujeme audit stavu plnění povinností, které se na Vás vztahují v oblasti podnikové ekologie. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zda plníte veškeré povinnosti v oblasti životního prostředí, kontaktujte nás. Osobně Vás navštívíme, provedeme analýzu současného stavu a navrhneme pro Vás řešení s ohledem na možná rizika

Externí spolupracovník se vyplatí zejména živnostníkům a podnikatelům a malým a středním firmám. Náklady na spolupráci s námi nejsou zdaleka tak vysoké, jako náklady na vlastního zaměstnance. Kromě toho se oboru podnikové ekologie věnujeme na plno a soustavně se vzděláváme.

Nabízíme Vám individuální přístup, samozřejmostí je důvěrné zacházení se všemi obchodními a technologickými informacemi. Navrhneme Vám řešení, které Vám bude vyhovovat. Pravděpodobně budeme potřebovat znát mnoho důvěrných informací, jakou jsou postup výroby či přesné složení výrobku. S námi můžete mít 100% jistotu, že se tyto informace nedostanou do rukou třetí osobě.  

Odborná způsobilost a zajištění

Plněním povinností v oblasti podnikové ekologie se zabýváme již více než 15 let. Naší každodenní činností je sledování změn v chemické legislativě. Máme zajištěno pojištění odpovědnosti v případě, že byste díky naší chybě platili penále.  

Cesta k dlouhodobé spolupráci a Vaší spokojenosti