Integrovaný registr znečišťování


Určený provozovatel je povinen ohlašovat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování úniky a přenosy znečišťujících látek

Integrovaný registr řeší jednak Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 a jednak zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Pokud budete potřebovat pomoci s plněním povinností podle těchto nařízení, kontaktujte nás. 

Tyto právní předpisy nejprve stanovují, kdo je povinen se únikem nebo přenosem znečišťujících látek. Nejprve tedy nařízení č. 166/2006, respektive jeho Příloha 1, která definuje činnosti a prahové hodnoty, při jejichž překročení je provozovatel zařízení na danou činnost povinen hlášení provést.

(prahové hodnoty naleznete přímo v příloze; uvedený výčet nemusí být úplný a je pouze orientační):


1. Odvětví energetiky

a) Rafinerie minerálních olejů a plynu

b) Zařízení na zplyňování a zkapalňování

c) Tepelné elektrárny a další spalovací zařízení

d) Koksovací pece

e) Rotační mlýny na uhlí

f) Zařízení na výrobu uhelných výrobků a pevného bezdýmného paliva

2. Výroba a zpracování kovů

a) Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)

b) Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení), včetně kontinuálního lití

c) Zařízení na zpracování železných kovů:

i) válcovny za tepla

ii) kovárny s buchary

iii) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

d) Slévárny železných kovů

e) Zařízení:

i) na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy

ii) na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných výrobků (rafinace, výroba odlitků atd.)

f) Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

3. Zpracování nerostů

a) Podpovrchová těžba a související činnosti

b) Povrchová těžba a těžba v lomech

c) Zařízení na výrobu:

i) cementářského slínku v rotačních pecích

ii) vápna v rotačních pecích

iii) cementářského slínku nebo vápna v jiných pecích

d) Zařízení na výrobu azbestu a výrobků na bázi azbestu

e) Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken

f) Zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken

g) Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu

4. Chemický průmysl

a) Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)

ii) kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice

iii) organické sloučeniny síry

iv) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany

v) organické sloučeniny fosforu

vi) halogenderiváty uhlovodíků

vii) organokovové sloučeniny

viii) základní plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna, vlákna na bázi celulózy)

ix) syntetické kaučuky

x) barviva a pigmenty

xi) povrchově aktivní látky a tenzidy

b) Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid

ii) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá

iii) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný

iv) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný

v) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku

c) Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných) v průmyslovém měřítku

d) Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů v průmyslovém měřítku

e) Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických výrobků v průmyslovém měřítku

f) Zařízení na výrobu výbušnin a pyrotechnických výrobků v průmyslovém měřítku

5. Nakládání s odpady a odpadními vodami

a) Zařízení na využívání nebo odstraňování nebezpečných odpadů

b) Zařízení na spalování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které jsou v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů

c) Zařízení na odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

d) Skládky (s výjimkou skládek inertního odpadu a skládek, které byly definitivně uzavřeny před 16. červencem 2001 nebo u kterých uplynula lhůta následné péče o skládku požadovaná příslušnými orgány podle článku 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů)

e) Zařízení na využívání nebo odstraňování mrtvých těl zvířat a odpadu živočišného původu

f) Čistírny městských odpadních vod

g) Samostatně provozované čistírny průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v této příloze

6. Výroba a zpracování papíru a dřeva

a) Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů

b) Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka)

c) Průmyslové závody na konzervaci dřeva a výrobků ze dřeva chemikáliemi

7. Intenzivní živočišná výroba a akvakultura

a) Zařízení pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro

b) Intenzivní akvakultura

8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů

a) Jatky

b) Úprava a zpracování za účelem výroby potravin a nápojů:

i) ze surovin živočišného původu (jiných než mléka)

ii) ze surovin rostlinného původu

denně (v průměru za čtvrtletí)

c) Úprava a zpracování mléka

9. Ostatní činnosti

a) Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

b) Závody na vydělávání kůží a kožešin

c) Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci

d) Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací

e) Zařízení na stavbu a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí o kapacitě pro lodě délky 100 mDalší okruh činností a prahových hodnot stanovuje zákon č. 25/2008 Sb. (prahové hodnoty naleznete přímo v příloze; uvedený výčet nemusí být úplný a je pouze orientační):

1. Odvětví energetiky

Výroba elektřiny

Výroba plynu s výjimkou zplyňování

Výroba tepla

Výroba chladicí vody

Výroba ledu

Výroba rafinovaných ropných produktů, kromě minerálních olejů a plynu

2. Výroba a zpracování kovů

Výroba surového železa nebo oceli, včetně kontinuálního lití

Výroba feroslitin

Výroba plochých výrobků za studena, s výjimkou pásky

Tváření železných kovů válcováním za tepla

Tváření železných kovů kováním

Tváření železných kovů protlačováním o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

Tažení tyčí za studena

Válcování ocelových úzkých pásů za studena

Tváření ocelových profilů za studena

Tažení ocelového drátu za studena

Hutní zpracování neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmia

Hutní zpracování olova nebo kadmia

Zpracování jaderného paliva

Zpracování železných kovů ve slévárně

Výroba odlitků z neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmia

Výroba odlitků z olova nebo kadmia

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

Výroba kovových dveří a oken

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

Výroba kovových nádrží a zásobníků

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

Výroba zbraní

Výroba střeliva

Kování, lisování, ražení, válcování nebo protlačování neželezných kovů; prášková metalurgie

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

Obrábění kovů a plastů

Výroba nožířských výrobků

Výroba zámků a kování

Výroba nástrojů a nářadí

Výroba ocelových sudů a podobných nádob

Výroba drobných kovových obalů

Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

Výroba ostatních kovodělných výrobků jinde v této příloze neuvedených

3. Zpracování nerostů

Povrchová těžba hnědého uhlí, včetně lignitu

Úprava hnědého uhlí, včetně lignitu

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

Těžba písku a štěrkopísku

Těžba jílů a kaolinu

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

Těžba rašeliny

Povrchová těžba a těžba v lomech jinde v této příloze neuvedená

Výroba plochého skla

Tvarování a zpracování plochého skla

Výroba dutého skla

Výroba skleněných vláken

Výroba ostatního skla, včetně technického

Zpracování ostatního skla, včetně technického

Výroba žáruvzdorných výrobků

Výroba keramických obkládaček a dlaždic

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

Výroba keramických sanitárních výrobků

Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

Výroba ostatních technických keramických výrobků

Výroba ostatních keramických výrobků

Výroba cementu

Výroba vápna

Výroba sádry

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

Výroba betonu připraveného k lití

Výroba vláknitých cementů

Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

Výroba brusiv

Tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků jinde v této příloze neuvedených

4. Chemický průmysl

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků

Výroba parfémů a toaletních přípravků

Výroba klihů

Výroba farmaceutických přípravků, kromě výroby základních farmaceutických výrobků využívající chemické nebo biologické procesy

Výroba pryžových plášťů a duší o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba ostatních pryžových výrobků

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

Výroba plastových obalů

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

Výroba ostatních plastových výrobků

5. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Čištění městských odpadních vod

Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro činnosti neuvedené v příloze I nařízení č. 166/2006/ES

Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení č. 166/2006/ES

Sběr nebezpečných odpadů

Odstraňování ostatních odpadů

Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů

Úprava nebezpečných odpadů k dalšímu využití nebo odstranění

Úprava ostatních odpadů k dalšímu využití nebo odstranění

Sanace

6. Výroba a zpracování papíru a dřeva

Pilařská výroba a impregnace dřeva

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

Výroba sestavených parketových podlah

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

Výroba dřevěných obalů

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Výroba papíru a lepenky, včetně vlnitého papíru a lepenky

Výroba papírových a lepenkových obalů

Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

Výroba kancelářských potřeb z papíru

Výroba tapet

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

7. Intenzivní živočišná výroba

Intenzivní chov dojnic

Intenzivní chov prasat na porážku (jako jsou prasata na výkrm nad 30 kg, vyřazené prasnice a kanci)

8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů

Zpracování a konzervování masa, včetně drůbežího

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

Zpracování a konzervování brambor

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

Výroba olejů a tuků ze surovin živočišného původu

Výroba olejů a tuků ze surovin rostlinného původu

Výroba margarínu

Úprava a zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

Výroba zmrzliny

Výroba mlýnských výrobků

Výroba škrobárenských výrobků

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

Výroba makarónů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

Výroba cukru

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

Zpracování čaje a kávy

Výroba koření a aromatických výtažků

Výroba hotových pokrmů ze surovin živočišného původu

Výroba hotových pokrmů ze surovin rostlinného původu

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin živočišného původu

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin rostlinného původu

Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin živočišného původu

Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin rostlinného původu

Výroba průmyslových krmiv ze surovin živočišného původu

Výroba průmyslových krmiv ze surovin rostlinného původu

Destilace, rektifikace a míchání lihovin

Výroba vína z vinných hroznů

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

Výroba piva

Výroba sladu

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

Výroba tabákových výrobků

9. Ostatní činnosti

9.a Ostatní činnosti - výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

Výroba elektronických součástek

Výroba osazených elektronických desek

Výroba počítačů a periferních zařízení

Výroba komunikačních zařízení

Výroba spotřební elektroniky

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

Výroba časoměrných přístrojů

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

Výroba magnetických a optických médií

9.b Ostatní činnosti - výroba, praní textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

Tkaní textilií

Konečná úprava textilií

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

Výroba koberců a kobercových předložek

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

Výroba textilií jinde v této příloze neuvedených

Výroba kožených oděvů

Výroba pracovních oděvů

Výroba ostatních svrchních oděvů

Výroba osobního prádla

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

Výroba kožešinových výrobků

Vydělávání kůží a kožešin

Barvení kůží a kožešin

Výroba obuvi s usňovým svrškem

Výroba obuvi z ostatních materiálů

Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

9.c Ostatní činnosti - tisk a činnosti související s tiskem

Tisk novin

Tisk ostatní, kromě novin

9.d Ostatní činnosti - výroba elektrických zařízení

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

Výroba baterií a akumulátorů

Výroba optických kabelů

Výroba elektrických vodičů a kabelů jinde v této příloze neuvedených

Výroba elektroinstalačních zařízení

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

Výroba ostatních elektrických zařízení

9.e Ostatní činnosti - výroba strojů a zařízení jinde nezařazených

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

Výroba ostatních potrubních armatur

Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

Výroba pecí a hořáků pro topeniště

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely jinde v této příloze neuvedených

Výroba zemědělských a lesnických strojů

Výroba kovoobráběcích strojů

Výroba ostatních obráběcích strojů

Výroba strojů pro metalurgii

Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

Výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde v této příloze neuvedených

9.f Ostatní činnosti - výroba dopravních prostředků

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Stavba a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí

Stavba a nátěr plavidel nebo odstraňování nátěru z plavidel

Stavba rekreačních a sportovních člunů

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

Výroba vojenských bojových vozidel

Výroba motocyklů

Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde v této příloze neuvedených

9.g Ostatní činnosti - výroba nábytku

Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

Výroba kuchyňského nábytku

Výroba matrací o výrobní kapacitě větší než 500 kusů denně

Výroba ostatního nábytku

9.h Ostatní činnosti - ostatní zpracovatelský průmysl

Ražení mincí

Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

Výroba hudebních nástrojů

Výroba sportovních potřeb

Výroba her a hraček

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Výroba košťat a kartáčnických výrobků

Výroba v ostatním zpracovatelském průmyslu v této příloze neuvedená


Pokud tedy jste provozovatelem některé z výše uvedených činností, je nutné provést kontrolu prahových hodnot ze zmíněných právních předpisů. Dále předpisy (Příloha II. nařízení 166/2006/ES a Přílohy nařízení vlády č. 145/2008) stanovují seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty v případných únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v případných přenosech v odpadních vodách a v dopadech. Dalším limitem, při jejímž překročení je nutné provést ohlašování do integrovaného registru znečišťování je množství odpadů, vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení a to

- u nebezpečných odpadů (součet všech odpadů, klasifikovaných jako N) 2 tuny za rok

- u ostatních odpadů (opět se jedná o součet všech ostatních odpadů) 2000 tun za rok

Pokud tedy jste provozovatelem z některých výše uvedených činností, kde překračujete prahovou hodnotu pro kapacitu zařízení, které k činnosti používáte a zároveň překračujete prahové hodnoty pro úniky nebo přenos znečišťujících látek nebo produkujete nebezpečný odpad v množství vyšším než 2 tuny za rok nebo ostatní odpad v množství vyšším než 2000 tun za rok, jste povinni podat hlášení do registru.

Hlášení se provádí vždy do 31.3. za uplynulý kalendářní rok.

Pokud budete potřebovat pomoci s plněním povinností podle těchto nařízení, kontaktujte nás.