Nakládání s chemickými látkami a směsmi 

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi řeší v legislativě zejména následující předpisy

- zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), který stanovuje obecné podmínky při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi 

- zákon o prevenci závažných havárií (č. 224/2015 Sb.), který stanovuje povinnosti pro uživatele objektů, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné látky (samotné nebo obsažené ve směsích)

- nařízení REACH (č. 1907/2006/ES), CLP (č. 1272/2008/ES) a chemický zákon (č. 350/2011 Sb.)