ISPOP

Hlášení ISPOP - ohlašování do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností

Provedeme za Vás povinné ohlašování do ISPOP, které se týká následujících povinností:

ODPADY

 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
 • Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka
 • Údaje o dopravci odpadů
 • Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

OVZDUŠÍ

 • Ohlášení souhrnné provozní evidence
 • Podání poplatkového přiznání
 • Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony
 • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

VODA

 • Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
 • Odběr podzemní vody
 • Odběr povrchové vody
 • Vypouštěné vody
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
 • Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)
 • Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)

IRZ

 • Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)

OBALY

 • Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Pokud potřebujete pomoci s hlášením do registru ISPOP, kontaktujte nás.