Ochrana ovzduší

Podle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší

Zařazení zdroje znečištění

Každý provozovatel stacionárního zdroje je povinen provést zařazení zdroje - tím se učí rozsah jeho dalších povinností, které jsou s provozem stacionárního zdroje spojené. Co je to tedy stacionární zdroj?

Stacionárním zdrojem je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů.

Zařazení stacionárního zdroje spočívá ve stanovení, zda jde o zdroj vyjmenovaný, či nevyjmenovaný. Vyjmenované zdroje jsou uvedeny v Příloze 2 k zákonu č. 415/2012 Sb., zákon o ovzduší a týkají se těchto odvětví průmyslu:

a) Energetika - spalování paliv

b) Tepelné zpracování odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami

c) Energetika - ostatní

d) Výroba a zpracování kovu a plastu

e) Zpracování nerostných surovin

f) Chemický průmysl

g) Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl

h) Chovy hospodářských zvířat

i) Použití organických rozpouštědel

j) Nakládání s benzinem

k) Ostatní zdroje

Pokud potřebujete pomoci se zařazením Vašeho stacionárního zdroje, kontaktujte nás.

Povinnosti, které jsou s provozem stacionárních zdrojů (SZ) spojené 

(výčet není úplný):

- uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem

- dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře

- spalovat pouze stanovená a povolená paliva

- provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem

Povinnosti, které jsou s provozem vyjmenovaných stacionárních zdrojů (VSZ) spojené 

(výčet není úplný):

- provozovat VSZ pouze na základě povolení k provozu

- u některých VSZ je nutné pro získání povolení vypracovat Provozní řád

- zjišťovat množství emisí (na základě ustanovení zákona a vyhlášky č. 415/2012 Sb.)

- vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ovzduší

Pokud potřebujete pomoci s plněním povinností stacionárního nebo vyjmenovaného stacionárního zdroje, kontaktujte nás.

Výrobky s obsahem těkavých organických látek

Těkavé organické látky jsou podle definice vyhlášky č. 415/2012 Sb. organické sloučeniny nebo směs oranických sloučenin , výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa.

Dovozce či prodejce je povinen zajistit ve stanovených výrobcích s obsahem těkavých organických látek dodržování limitního obsahu VOC, omezení nadlimitních výrobků, vedení evidence a označování výrobků údaji o obsahu VOC.

Pokud potřebujete pomoci s plněním povinností ohledně výrobků s obsahem VOC, kontaktujte nás.

Regulované látky

Regulované látky jsou vyjmenované v Příloze 1 nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1005/2009. Jsou to uhlovodíky, s obsahem chloru, fluoru a bromu, poškozující ozónovou vrstvu. 

Pokud potřebujete pomoci s plněním povinností ohledně regulovaných látek nebo pokud si nejste jisti, zda máte co do činění s regulovanými látkami, kontaktujte nás.