Nebezpečný odpad

Co je nebezpečný odpad ?

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů č. 1357/2004. Jde o tyto vlastnosti:

 • Výbušné
 • Oxidující
 • Hořlavé
 • Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči
 • Toxicita pro specifické cílové orgány (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita při vdechnutí
 • Akutní toxicita
 • Karcinogenní
 • Žíravé
 • Infekční
 • Toxické pro reprodukci
 • Mutagenní
 • Uvolňování akutně toxického plynu
 • Senzibilizující'
 • Ekotoxický
 • Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Provedeme nebo vypracujeme za Vás:

- zařazení nebezpečného odpadu podle výše uvedených kategorií

- zařazení odpadu podle Katalogu odpadů 

- identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO)

- ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu

- ohlášení přepravy nebezpečného odpadu

- průběžnou evidenci odpadů

- hlášení o produkci odpadů do ISPOP

- povolení k nakládání s nebezpečným odpadem

Pokud potřebujete pomoci v oblasti nebezpečných odpadů, kontaktujte nás