SVHC látky


Povinnosti v případě látek zařazených na kandidátní seznam SVHC (Látky vzbuzující mimořádné obavy) podléhajících povolení (Seznam látek podléhajících povolení - Příloha XIV)

Látky v předmětech

Od data zanesení látky na seznam

Dodavatelé předmětů, obsahující látky ze seznamu kandidátů v množství vyšším než 0,1% (hm.) musí poskytnout dostatečné informace o bezpečném použití svým zákazníkům a na žádost i spotřebitelům do 45 dnů. Tato informace musí obsahovat minimálně název látky.

Od 2011

Výrobci a dovozci předmětů musí nahlásit ECHA, pokud předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátů. Tato povinnosti se vztahuje pouze na látky, které jsou obsaženy v předmětech v množství vyšším než 1 tuna / výrobce nebo dovozce / rok a pokud je látka obsažena v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1% (hm.)

  • pro látky zanesené na seznam do 1.12.2010 musí být tato povinnost splněna do 1.6.2011
  • pro látky zanesené na seznam po 1.12.2010 musí být tato povinnost splněna do 6 měsíců od zanesení látky na seznam

Hlášení ECHA není nutné pokud:

  • výrobce nebo dovozce může prokázat, že nedochází k expozici lidí nebo životního prostředí během použití a likvidace předmětu. Nicméně výrobce/dovozce musí předat dostatečné informace příjemci předmětu
  • látky již byla pro toto použití registrována

Látky jako takové

Od data zanesení látky na seznam

Dodavatelé látek uvedených na seznamu kandidátů musí poskytnout jejich odběratelům bezpečnostní list

Látky ve směsích

Od data zanesení látky na seznam

Dodavatelé směsí neklasifikovaných jako nebezpečné musí poskytnout příjemci, na jejich žádost, bezpečnostní list, pokud směs obsahuje alespoň jednu látku uvedenou na seznamu kandidátů a dílčí obsah takové látky ve směsi je >= 0,1% (hm.) pro ne plynné směsi, pokud je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní nebo velmi bioakumulativní (vPvB).

Tímto není dotčena obecná povinnost, která platí od 1. června 2007, pro všechny dodavatele směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, poskytnout příjemcům na jejich žádost bezpečnostní list, pokud směs obsahuje látku s individuální koncentrací ≥ 1% (hm.) pro ne plynné směsi a ≥ 0,2% objemových pro plynné směsi, pokud tato látka představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Pokud potřebujete poradit v oblasti SVHC látek nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda se Vás SVHC látky týkají, kontaktujte nás.