Havarijní plán

Manuál pro případ havárie - ohrožení jakosti vod

Podle vodního zákona je každý uživatel závadných látek zacházející s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody povinen vypracovat Havarijní plán a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení.

Havarijní plán je poměrně obsáhlý dokument, který zjednodušeně popisuje, co se má stát v případě ohrožení jakosti vod. Jeho vypracování vyžaduje kromě odborných znalostí zpracovatele i těsnou součinnost zpracovatele a uživatele závadných látek. 

Nabízíme Vám zpracování kvalitního a srozumitelného havarijního plánu, který nejen splní požadavky dané zákonem a vyhláškou, ale zejména Vám bude sloužit pro Vaši potřebu, kdyby opravdu k nějaké havárii došlo. Cenu za vypracování Vám rádi sdělíme po získání vstupních informací. Dle našich zkušeností jsme však lépe než konkurenceschopní. Kontaktujte nás.