Poradenství pro podnikovou ekologii

pro živnostníky a podnikatele, male a střední firmy

Nakládání s chemickými látkami

 1. plnění obecných povinností při nakládání s chemickými látkami/směsmi podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 2. zabezpečení odborně způsobilé osoby pro nakládání s toxickými látkami/směsmi (akutně toxický kategorie 1,2) 
 3. provedení školení zaměstnanců k nakládání s vybranými chemickými látkami/směsmi, případně jakékoliv školení v oblasti nakládání, značení či skladování chemických látek a směsí
 4. vypracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami pro Vaše pracoviště 
 5. poradíme Vám, jak správně skladovat nebezpečné látky/směsi
 6. posouzení Vašeho objektu podle Zákona o prevenci závažných havárií

Nařízení 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)

 1. klasifikace nebezpečnosti a vypracování bezpečnostního listu
 2. nabízíme Vám dlouhodobou spolupráci při správě bezpečnostních listů, kdy se postaráme o jejich včasnou aktualizaci podle platné legislativy
 3. bezpečností listy tvoříme jak v českém, tak, slovenském, německém a anglickém jazyce
 4. vytvoření návrhu etiket, včetně značení přepravních obalů podle ADR
 5. poradíme Vám s volbou obalu s ohledem na nebezpečnost výrobku
 6. provedení posouzení souladu scénáře expozice, který je součástí rozšířených bezpečnostních listů (eSDS) s Vaším použitím
 7. splnění oznamovací povinnosti vůči Registru CHLAP (CHES) a TIC
 8. posouzení přítomnosti SVHC látek a průběžné sledování seznamu SVHC látek vzhledem k Vašim potřebám

Odpady

 1. zařazení odpadu podle Katalogu odpadů  a podle kategorie
 2. vyřízení povolení k nakládání s nebezpečným odpadem (NO)
 3. zajištění  evidence odpadů a ohlašování produkce odpadů 
 4. vypracování identifikačního listu NO a poradenství při označování NO, skladování a označování shromaždiště
 5. provedení hlášení přepravy nebezpečného odpadu a vypracování ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů 

Ochrana vod - závadné látky

 1. plnění povinností při nakládání se závadnými látkami
 2. vypracování Havarijního plánu při nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu / při zvýšením nebezpečí pro podzemní a povrchové vody (jiný typ havarijních plánů nevypracováváme)
 3. plnění povinností při nakládání se zvlášť nebezpečnými látkami

Ochrana ovzduší

 1. zařazení Vašeho zdroje znečišťování ovzduší do příslušné kategorie
 2. plnění povinností pro vyjmenované zdroje a oznámení orgánům státní správy
 3. vypracování Provozního řádu  stacionárního zdroje (jiný typ Provozních řádů nevypracováváme)
 4. plnění povinností týkající se zdrojů, které vypouští těkavé organické látky (VOC)
 5. plnění povinností týkající se ostatních stacionárních zdrojů
 6. vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků za znečišťování ovzduší
 7. zajištění evidence tzv. regulovaných látek

Ostatní

 1. hlášení -  "úniky a přenosy znečišťujících látek" prostřednictvím integrovaného registru znečišťování (ISPOP)
 2. zajištění splnění podmínek uvádění obalů na trh
 3. vypracování hodnocení rizik ekologické újmy podle Nařízení vlády č. 259/2011
 4. pomoc při plnění povinností vzhledem nařízení RoHS