REACH a CLP

Nařízení Evropského parlament a Rady č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)

              

Nařízení REACH a CLP definuje používání a nakládání s chemickými látkami, látkami obsaženými ve směsích nebo předmětech v nejširším smyslu slova, a to nejen v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, ale i ve vztahu k zaměstnancům nebo dotčeným orgánům státní správy.

Týká se téměř všech chemických látek a téměř všech, kteří přicházejí s chemickými látkami do styku, byť jde třeba jen o skladování a distribuci nebo dopravu.

Jde o natolik komplexní legislativu, že by nemělo smysl zde uvádět dílčí body jednotlivých nařízení. Nařízení včetně příloh se pravidelně aktualizují tak, jak se zpřesňují informace o jednotlivých látkách, získané během registračních procesů.

Není v silách živnostníků, podnikatelů a malých a středních firem vývoj této legislativy sledovat. Aplikace jednotlivých nařízení je mou hlavní činností v rámci poradenství. Nejde jen o tvorbu bezpečnostních listů. Chemickou směs je nutné klasifikovat, vytvořit bezpečnostní list, správně označit (etiketa), správně zabalit a vybavit potřebnými informacemi. Informace navíc mohou směřovat nejen k odběrateli, ale i v dodavatelsko-odběratelském řetězci proti směru, tedy k dodavateli surovin. Podle nebezpečnosti směsi jsou pak návazné informační povinnosti vůči orgánům státní správy.

Aktualizaci legislativy pravidelně sledujeme a jsme tak schopen provádět správu bezpečnostních listů po celou dobu spolupráce. Oznamovací povinnosti v rámci REACH/CLP provádíme zcela automaticky. V této oblasti Vám nabízíme pomoc, kterou oceníte, a to při nákladech, které budou až řádově nižší, než by tvořily náklady na vlastního zaměstnance, který by se naplno problematice věnoval.

Pokud potřebujete pomoci s plněním povinností nařízení REACH nebo CLP, kontaktujte nás.

Aby tento oddíl přeci jen nebyl tak strohý, dovoluji si zde uvést několik málo povinností, na které podnikatelé často zapomínají a které jsou pak častým předmětem kontrol ze strany státní správy:

1) Přístupné bezpečnostní listy v českém jazyce

Pokud používáte chemické látky nebo směsi k vlastní výrobě, ale i pokud je "pouze" skladujete či přebalujete, jste povinni mít bezpečnostní listy nejen výrobků, ale i surovin v českém jazyce a zpřístupnit je všem zaměstnancům, kteří s nimi nakládají.

2) Rozšířené bezpečnostní listy - rozšíření povinností pro následné uživatele

Co to je "rozšířený bezpečnostní list"? Na první pohled se pozná podle toho, že obsahuje více než 20 stran... Rozšířený bezpečnostní list kromě povinných 16 oddílů obsahuje totiž jeden nebo více scénářů expozice. Co je třeba provést v případě, že obdržíte bezpečnostní list se scénářem expozice? Nejprve definujme pojem "následný uživatel": fyzická nebo právnická osoba usazená v EU jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Následný uživatel má tedy dvě základní povinnosti:

- do 12 měsíců zapracovat scénáře expozice látek do svého bezpečnostního listu, je-li formulátorem směsí, které tyto látky obsahují

- do 12 měsíců provést posouzení svých podmínek použití dané látky / směsi (i směs, jakožto surovina, může mít scénář expozice) s podmínkami, které jsou uvedeny ve scénáři expozice a tyto podmínky náležitě upravit tak, aby byly bezpečné

3) Bezpečnostní listy pro směsi, které nejsou klasifikované jako nebezpečné

Proč musím vytvářet bezpečnostní list pro směs, která není nebezpečná? Toto je velmi častá otázka. Klient od Vás požaduje bezpečnostní list na Váš výrobek, který ale není klasifikovaný jako nebezpečný. Má na to klient právo? Pominu-li etiku dodavatelských vztahů, která často vede k vytváření bezpečnostních listů jen na přání klienta, jsou situace, kdy na to má klient opravdu právo:

- směs obsahuje v koncentraci 1 % hm. a vyšší pro směsi jiné než plynné a 0,2 % obj. a vyšší alespoň jednu látku, která má nebezpečnou vlastnost pro lidské zdraví nebo životní prostředí

- směs obsahuje v koncentraci 0,1 % hm. a vyšší pro směsi jiné než plynné alespoň jednu látku, která je karcinogenní kategorie 2 nebo toxická pro reprodukci kategorie 1A, 1B a 2, která má senzibilizující účinky na kůži kategorie 1 nebo senzibilizující účinky na dýchací cesty kategorie 1, nebo která působí na laktaci či jejím prostřednictvím nebo která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) podle kritérií uvedených v příloze XIII nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle kritérií uvedených v příloze XIII nebo byla z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v písmenu a), zahrnuta do seznamu vytvořeného podle čl. 59 odst. 1 (kandidátní seznam SVHC látek).

- směs obsahuje látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí

Další příklady povinností, spojených s nařízeními REACH a CLP

- povinnost registrace: od 1.6.2018 nebude možné uvádět na trh látky nebo směsi, obsahující látky, které nejsou registrované; to se týká výrobců nebo dovozců a látek uváděných na trh v množství vyšším než 1 tuna za rok

- povolování a omezení: nařízení REACH obsahuje přílohy (které se průběžně aktualizují a v kterých neustále přibývají další položky), které obsahují seznam látek, jejichž použití podléhá povolení a seznam látek, jejichž použití je možné pouze za určitých podmínek

- uchovávání informací: dodavatelé jsou povinni uchovávat veškeré informace, které se týkají klasifikace a označení podle CLP po dobu nejméně 10 let poté, kdy danou látku nebo směs naposledy dodali

Chemický zákon č. 350/2011 Sb.

Pro směsi, vyrobené v ČR následnými uživateli (formulace neboli směšování) nebo pocházející z jiného státu EU a poprvé uváděné na trh v ČR, které mají fyzikálně-chemické nebezpečné vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví platí:

Dovozce, dodavatel nebo následný uživatel jsou povinni do 45 dnů od prvního uvedení na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace definované vyhláškou č. 61/2013 Sb.

Pokud potřebujte pomoci s plněním jakékoliv povinnosti, kterou ukládá nařízení REACH nebo CLP nebo pokud si nejste jisti, zda se Vás tato nařízení týkají, kontaktujte nás.