Ochrana veřejného zdraví

Obecné podmínky pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Chemické látky a směsi, které mají nebezpečnou vlastnost akutně toxický kategorie 1 nebo 2 (H300, H310 a H330)

Právnické a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou odborně způsobilé nebo nemají zajištěnu odborně způsobilou osobu

Fyzické osoby, které s nimi nakládají, musí být prokazatelně proškoleny v intervalu jedenkrát za 2 roky. Školení o nakládání s těmito chemickými látkami a směsmi musí být zajištěno odborně způsobilou osobou.

Skladování musí být zajištěno podle stanovených podmínek.

Právnické osoby a fyzické osoby, které nakládají s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi musí vést evidenci.

Chemické látky a chemické směsi, které mají nebezpečné vlastnosti: akutně toxický kategorie 3 (H301, H311, H331), toxický pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (H370, H372), žíravý kategorie 1, 1A nebo 1B (H314)

Právnické a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena.

Chemické látky a chemické směsi, které mají nebezpečné vlastnosti: akutně toxický kategorie 1, 2 nebo 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ), toxický pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (H370, H372), žíravý kategorie 1, 1A nebo 1B (H314), mutagenní kategorie1A nebo 1B (H340), karcinogenní kategorie 1A nebo 1B (H350), toxický pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B (H360)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se s látkami nebo směsmi nakládá Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a text pravidel musí být projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Pokud potřebujete naši pomoc, kontaktujte nás.