Obaly

Kabátek pro Váš výrobek...

Problematiku obalů řeší zejména zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a prováděcí předpisy. Nejprve je nutno uvést několik definic:

- uvedením obalu na trh okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo dovoz obalu nebo baleného výrobku, s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí.

- uvedením obalu do oběhu úplatné nebo bezúplatné předání obalu v České republice bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh.

1) Minimalizace obalů

Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší. To se provede posouzení obalu s podmínkami zvedenými v normě ČSN EN 13428.

2) Podmínky uvádění obalů na trh

Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek je povinna zajistit splnění požadavků, které zákon o obalech uvádí. Jde o obsah nebezpečných látek a o způsob využitelnosti obalu po použití.

K prokázání splnění těchto podmínek musí být vyhotovena technická dokumentace, která musí být na požádání předložena kontrolním orgánům. Osoba, která uvádí obal na trh musí navíc průkazně o splnění těchto požadavků informovat své odběratele.

3) Označování obalů

Není povinností na obalu uvádět informaci, z kterého materiálu je obal vyroben. Pokud je však na obalu tato informace uvedena, musí to být provedeno v souladu s normami ČSN 77 0052-2 a ČSN 77 0053.

4) Opakovaně použitelné obaly

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu o obalech a která umožňují opakované použití obalů. Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití stanoví příslušná norma ČSN EN 13429.

5) Vratné obaly a zálohované obaly

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle nebo využití odpadů. U vratný zálohovaných obalů je povinnost dodržovat výši zálohy, označit tyto obaly jako zálohované, vykupovat zálohované obaly bez ohledu na množství a bez vázání na nákup zboží, po celou provozní dobu.

6) Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr. Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru.

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity ve stanoveném rozsahu.

Obě tyto povinnosti lze splnit sdruženým plněním uzavřením smlouvy s autorizovanou společností. 

Pokud potřebujete pomoci s řešením obalů Vašich výrobků, kontaktujte nás.