Ekologická újma

předcházení ekologické újmě podle zákona č. 167/2008 Sb.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny buď jednou z činností, uvedených níže, nebo činností zde neuvedenou, pokud touto činností již provozovatel ekologickou újmu způsobil na chráněných druzích volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích nebo vyvolal její bezprostřední hrozbu.

Seznam činností:

1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,

2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (§14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech),

3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.),

4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

5. odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

6. odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

9. zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a Vyhláška č. 450/2005 Sb.),

10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích), přípravky na ochranu rostlin (§2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči) nebo biocidními přípravky (§2 odst. 2 zákona č.120/2002 Sb., o biocidech) podle zvláštního právního předpisu (§44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),

11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,

12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1995 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty),

13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,

14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší),

15. nakládání s těžebním odpadem,

16. provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu (zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur).

Provozovatel, který vykonává stanovenou činnost je povinen provést hodnocení rizik podle nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Nejprve provede tzv. základní hodnocení rizik, při kterém se každému typu rizika přiřazuje určité bodové ohodnocení. V případě výsledný součet těchto bodů přesáhne stanovenou hranici, je dále provozovatel povinen provést podrobné hodnocení rizika.

Na základě výsledků podrobného hodnocení rizik je pak provozovatel povinen zabezpečit finanční zajištění (pro případ způsobení ekologické újmy).

Pokud totiž provozovatel způsobil ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen uhradit náklady.

Aby k ekologické újmě nedošlo, je provozovatel povinen, v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy provést nezbytná preventivní opatření a informovat ČIŽP. Preventivní opatření mohou být provozovateli rovněž uložena příslušným orgánem.

V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy musí provozovatel neprodleně provést nápravná opatření a informovat ČIŽP a dále musí vypracovat návrh dalších nápravných opatření a předložit ho ČIŽP ke schválení.

Pokud budete potřebovat pomoci s hodnocením ekologické újmy nebo pokud si nejste jisti, zda se Vás tato problematika týká, kontaktujte nás.