Scénář expozice

Určená použití, provozní podmínky a opatření k řízení rizik

Bezpečnostní list látky by měl obsahovat scénář expozice, pokud je látka registrována v množství nad 10 tun ročně na jednoho žadatele o registraci.

Scénář expozice popisuje, jak lze kontrolovat expozici člověka a životního prostředí a zajistit tak bezpečné používání látky. Scénář expozice také odkazuje na určené použití látky, popisuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik pro zajištění bezpečného používání látky za daným účelem.

Scénáře expozice mohou obsahovat dílčí scénáře expozice, které popisují jednotlivé činnosti v rámci určeného použití (např. míchání, přemisťování do malých nádob, aplikace látky, atd.).

Scénář expozice by měl také obsahovat informace nutné k přeškálování (podmínek použití nebo expozičních hodnot), pokud není scénář expozice v souladu s provozními podmínkami.

Obdržíte-li bezpečnostní list se scénářem expozice, je nutné, abyste provedli posouzení souladu scénáře s Vašimi podmínkami použití (tj. jednak zda se shoduje určené použití s Vaším a pak, zda jsou při Vašem použití splněny provozní podmínky a opatření k řízení rizik). Na uvedení souladu se scénářem expozice máte 12 měsíců od obdržení registračního čísla, respektive scénáře expozice k dané látce.

Následný uživatel by měl do 12 měsíců také zapracovat scénáře expozice látek/surovin do svého bezpečnostního listu výrobku. 

Pokud potřebujete pomoci s provedením souladu scénáře expozice s Vaším použití, vytvořením scénáře expozice či jinou pomoc, kontaktujte nás.