Prevence závažných havárií

Povinnosti provozovatele objektu, v němž se nachází vybrané nebezpečné chemické látky a směsi

Tyto povinnosti se týkají pouze některých nebezpečných látek a směsí a to takových, které mají alespoň jednu z těchto nebezpečných vlastností:

 • akutně toxický kategorie 1, 2 nebo 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331),
 • toxický pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici kategorie 1 (H370), 
 • nestabilní výbušnina (H200), výbušnina třídy 1.1 až 1.6 (H201, H202, H203, H204, H205), 
 • hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2 (H220, H221), 
 • hořlavý aerosol kategorie 1 nebo 2 (H222, H223), 
 • oxidující plyn kategorie 1 (H270), 
 • hořlavá kapalina kategorie 1, 2 nebo 3 (H224, H225, H226), 
 • samovolně reagující látka nebo směs kategorie A, B, C, D, E nebo F (H240, H241, H242), 
 • organický peroxid kategorie A, B, C, D, E nebo F (H240, H241, H242), 
 • samozápalná tuhá látka nebo kapalina (H250), 
 • oxidující kapalina nebo tuhá látka kategorie 1, 2 nebo 3 (H271, H272), 
 • nebezpečný pro vodní pro vodní prostředí akutní (H400), 
 • nebezpečný pro vodní pro vodní prostředí chronická kategorie 1 nebo 2 (H410, H411), 
 • látka nebo směs, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (H260, H261), 
 • látky nebo směsi s doplňkovými větami EUH014 a EUH029, 
 • a dále vybrané chemické látky jako například: dusičnan amonný, chlor, vodík, methanol, kyslík nebo acetylen (celý výčet látek je uveden v Příloze 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více látek (obsažených i ve směsi), je povinna provést jeho posouzení podle zákona o prevenci závažných havárií, na základě posouzení zařadit či nezařadit objekt do zákonem definovaných skupin a přijmout opatření nezbytná k prevenci závažných havárií.

Objektem se dle zákona rozumí: celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností.

Zařízením se pak rozumí: technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje rovněž všechny části nezbytné pro provoz zařízení, zejména stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory.

Na základě vstupních informací jsme schopni provést veškerá výše uvedená plnění povinností a zejména vypracovat Posouzení objektu a Protokol o zařazení / nezařazení objektu do příslušné skupiny a dále komunikovat s příslušnými úřady.