Oznamovací povinnosti

do registru CHES a na Toxikologické informační středisko

Podle chemického zákona č. 350/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 61/2013 Sb. je

  • dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví stanovené informace v elektronické podobě
  • dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jiného členského státu Evropské unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví stanovené informace v elektronické podobě.

Jelikož je nutné v bodě 1.4 bezpečnostního listu uvádět kontakt na nouzové informační služby, což je v případě ČR již dlouhodobě Toxikologické informační středisko (TIS), má se za to, že při uvedení látky nebo směsi na trh v ČR bude bezpečnostní list zároveň zaslán k dispozici TIS. To lze dnes již v elektronické podobě mailem.

Tyto oznamovací povinnosti jsme schopni jak jednorázově, tak dlouhodobě provádět za Vás. Kontaktuje nás.