Písemná pravidla

Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi

Přesněji: Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí, vypracovaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví pro látky nebo směsi klasifikované jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ), toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (H370, H372), žíravé kategorie 1, 1A nebo 1B (H314), mutagenní kategorie 1A nebo 1B (H340), karcinogenní kategorie 1A nebo 1B (H350), toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B (H360).

Pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnou látkou nebo směsí by měli mít dostatek informací o nebezpečnosti látky/směsi, o rizicích, které hrozí při nakládání s nimi a o první pomoci, kterou je nezbytně nutné poskytnou postiženému při styku s látkou/směsí. 

K dispozici mají pracovníci několik zdrojů informací:

  • bezpečnostní list látky nebo směsi, který by jim měl být zpřístupněn. Bezpečnostní listy jsou však často pro většinu laiků nesrozumitelné, často jsou uloženy v elektronické podobě někde na počítači nebo interním serveru/síti. Pro akutní potřebu - v případě nehody - nejsou vhodným zdrojem
  • etiketa umístěná na obalu látky/směsi - zde je uvedena nebezpečnost, rizika i pokyny pro první pomoc. Jde však o velmi stručné informace, často na etiketě první pomoc pro všechny cesty expozice (nadýchání, styk s kůží nebo očima, požití) uvedena není, nemluvě o tom, jakým způsobem se chovat v případě požáru
  • školení zaměstnanců; v rámci BOZP, ale i v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví či na základě doporučení v bezpečnostním listě má zaměstnavatel povinnost provádět pravidelná školení pro své zaměstnance, kteří nakládají s chemikáliemi. Ale upřímně, kolik si z takového školení je schopen člověk pamatovat. Množství zapamatovaných informací navíc s časem klesá.

Písemná pravidla jsou optimální zdrojem informací v případě nehody. Jednak jsou umístěna přímo na pracovišti, kde se látkami/směsmi nakládá a jednak obsahují veškeré pokyny pro případ nehody. Tato pravidla by měla postihnout všechny možné případy nehod, které mohou s danou látkou nebo směsí nastat a navíc by měla být sepsána jazykem srozumitelným pro laickou veřejnost. 

Vypracujeme pro Vás Písemná pravidla a zajistíme projednání s příslušným úřadem. Kontaktujte nás.