Následný uživatel

19.04.2018

Následnými uživateli jsou uživatelé chemických látek podle nařízení REACH a nařízení CLP. Jde o společnosti nebo jednotlivce:

  • v Evropské unii / Evropském hospodářském prostoru,
  • kteří používají látku samotnou nebo ve směsi
  • při své průmyslové nebo pracovní činnosti.

Jsou to například:

  • Formulátoři: vyrábějí směsi, které jsou obvykle dodávány dalším účastníkům v dodavatelském řetězci. Jde například o barvy, lepidla a čisticí prostředky.
  • Koneční uživatelé: používají chemické látky nebo směsi, ale nedodávají je dalším účastníkům v dodavatelském řetězci. Jedná se například o uživatele lepidel, přípravků k povrchové úpravě a inkoustů, maziv, čisticích prostředků, rozpouštědel a chemických činidel, jako jsou bělidla. Patří k nim také výrobci předmětů.
  • Výrobci předmětů: zapracovávají látky nebo směsi do materiálů nebo na jejich povrch za účelem výroby určitého předmětu. Příkladem předmětů jsou textilie, průmyslové vybavení, domácí spotřebiče a vozidla (díly i hotové výrobky).
  • Plnírny: přemisťují látky nebo směsi z jednoho zásobníku do jiného, obvykle v rámci změny balení nebo značky.
  • Zpětní dovozci: dovážejí samotnou nebo ve směsi obsaženou látku, která byla původně vyrobena v EU a někdo ji zaregistroval v rámci téhož dodavatelského řetězce.
  • Dovozci s ƒ"výhradním zástupcem": dovozci jsou následnými uživateli, jestliže jejich dodavatel ze třetí země jmenoval "výhradního zástupce", aby jednal jako žadatel o registraci usazený ve Společenství.

Distributoři, kteří chemickou látku pouze skladují a distribuují, nejsou následnými uživateli. Mají však povinnosti týkající se informačního toku v dodavatelském řetězci. Jestliže však s chemickou látkou přicházejí do styku například tak, že ji přemisťují nebo zřeďují, pak následnými uživateli jsou. Spotřebitelé používající chemické látky nejsou následnými uživateli.

Následní uživatelé pracují na řadě různých míst a v mnoha různých prostředích. Pro popis jejich pracovního prostředí se používají specifické výrazy. Pokud k použití dochází v továrně nebo jiném průmyslovém zařízení, označuje se jako "použití v průmyslových zařízeních". Dochází-li k následnému použití mimo průmyslová zařízení (například na staveništích, v kancelářských budovách nebo řemeslných dílnách), používá se výraz "široké použití profesionálními pracovníky". 

Postupy řízení hygieny prostředí a bezpečnosti u konečných uživatelů se označují termíny "pokročilé" a "základní". Pokročilé postupy jsou spojeny se školením pracovníků, náležitými pracovními pokyny, dohledem a pravidelným úklidem a údržbou. Pro pokročilé postupy řízení hygieny prostředí a bezpečnosti se používá také výraz "průmyslové podmínky" a pro základní postupy výraz "profesionální podmínky". 

Například místu pro nástřik nátěru na automobily ve specializované autodílně odpovídá výraz "široké použití profesionálními pracovníky". Pokud je řízení hygieny prostředí a bezpečnosti na vysoké úrovni, hovoří se o "pokročilých" postupech nebo "průmyslových podmínkách". 

Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, https://echa.europa.eu/

Nejste-li si jisti, zda jste nebo nejste následný uživatel, kontaktujte nás.