Hmatatelné výstrahy a uzávěr odolný proti otevření dětmi

18.04.2018

Hmatatelné výstrahy

Hmatatelné výstrahy musí být uvedeny na obalech látek nebo směsí, které jsou prodávány široké veřejnosti a které jsou klasifikované jako

- hořlavé plyny (Flam. Gas 1 a 2)

- hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2 (Flam. Liq. 1 a 2)

- hořlavé tuhé látky (Flam. Sol. 1 a 2)

- akutně toxické (Acute Tox. 1, 2, 3, 4)

- žíravé pro kůži (Skin Corr. 1A, 1B, 1C)

- senzibilující dýchací cesty (Resp. Sens. 1)

- mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 2 (Muta. 2)

- karcinogenní kategorie 2 (Carc. 2)

- toxické pro reprodukci kategorie 2 (Repr. 2)

- toxické pro specifické cílové orgány kategorie 1 nebo 2 (STOT-RE 1 a 2, STOT-SE 1 a 2)

- nebezpečné při vdechnutí (Asp. Tox. 1)

Povinnost hmatatelné výstrahy se nevztahuje na přenosné nádoby na plyn a na aerosoly/nádoby s uzavřeným rozprašovačem a obsahující látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné při vdechnutí (Asp. Tox. 1), pokud nemají ještě jinou nebezpečnou vlastnost uvedenou výše.

Hmatatelná výstraha musí být v souladu s normou EN ISO 11683. Soulad s normou Vaší etikety nebo samotnou samolepicí etiketu o velikosti 22 x 22 mm jsme schopni Vám zajistit. Kontaktujte nás.

Uzávěry odolné proti otevření dětmi

Uzávěrem odolným proti otevření dětmi musí být vybaven obal o jakémkoliv objemu, který je obsahuje látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti a klasifikovanou jako:

- akutně toxická kategorie 1 až 3 (Acute Tox. 1, 2, 3)

- žíravá pro kůži kategorie 1 (Skin Corr. 1A, 1B, 1C)

- toxická pro specifické cílové orgány kategorie 1 (STOT-SE 1 a STOT-RE 1)

Tato povinnost platí i pro látky a směsi klasifikované jako nebezpečné při vdechnutí (Asp. Tox. 1), pokud nejsou uváděny na trh ve formě aerosolů nebo v obalu s pevně připojeným rozprašovačem. 

Dále tato povinnost platí látka nebo směs obsahuje methanol (CAS: 67-56-1, ES: 200-659-6) v maximální individuální koncentraci nejméně 3% nebo dichlormethan (CAS: 75-09-2, ES: 200-838-9) v maximální individuální koncentraci 1%.

Uzávěry na opakovaně uzavíratelných obalech musí odpovídat normě EN ISO 8217 a uzávěry na opakovaně neuzavíratelných obalech pak normě CEN EN 862.

Prokázání s těmito normami mohou osvědčovat pouze laboratoře, které splňují normu EN ISO/IEC 17025.

Je-li zřejmé, že obal je dostatečně bezpečný pro děti, neboť se nemohou dostat k obsahu bez pomoci nástroje, nemusí být zkoušky uvedené ve výše uvedených normách provedeny.

Nejste-li si jisti, zda právě Váš obal musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi či zda splňuje výše uvedené požadavky, kontaktujte nás.