Harmonizované informace a kódy UFI

16.04.2018

Splnění článku 45 nařízení č. 1272/2008, které definuje způsob přijímání informací o směsích týkajících se reakce na ohrožení zdraví, předkládaných dovozci a následnými uživateli, je doposud řešeno v zákoně č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), paragraf 22 a upřesněno vyhláškou č. 61/2013 Sb. V ČR byl zaveden registr zdravotnictví, tzv. CHES (dříve též označovaný jako CHLAP).

Jelikož existují značné rozdíly mezi stávajícími systémy oznamování, formáty údajů a specifickými požadavky jednotlivých zemí ohledně požadovaných informací v členských státech EU, bude vytvořen jednotný formát k ohlašování informací a harmonizovány požadavky na informace, které se budou toxikologickým střediskům hlásit.

Dále se zavádí kódy UFI (jednoznačný identifikátor složení), jelikož při 40% telefonátů na toxikologická střediska nastávají problémy se správnou identifikací příslušné směsi a dochází tak k nevhodné léčbě nebo hospitalizaci postižených.

Proto Evropská komise přijala dne 22. března 2017 nařízení č. 2017/542, které mění nařízení č. 1272/2008 a doplňuje novou přílohu. Toto nařízení zde ve velmi zjednodušené formě shrnujeme do několika bodů:

- nařízení se týká dovozců a následných uživatelů, kteří uvádějí na trh směsi

- rozsah informací a lhůta pro splnění požadavků podle tohoto nařízení se liší dle typu použití dané směsi

- u směsí pro spotřebitelské použití se požadavky musí splňovat ode dne 1. ledna 2020

- u směsí pro profesionální použití se požadavky musí splňovat ode dne 1. ledna 2021

- u směsí pro průmyslové použití se požadavky musí splňovat ode dne 1. ledna 2024

- v případě, že mají směsi více než jedno použití, musí být splněny požadavky pro všechny příslušné kategorie použití.

- od dovozců a následných uživatelů, kteří předložili informace týkající se směsi před výše uvedenými daty v souladu s vyhláškou 61/2013 Sb. (tedy do registru CHES), jež nejsou v souladu s tímto nařízením se do 1. ledna 2025 nepožaduje, aby dodržovali ustanovení nařízení, pokud jde o tyto směsi. Výjimku tvoří směsi, u kterých došlo k podstatným změnám ve složení, které jsou definovány v oddíle 4.1 části B přílohy k tomuto nařízení (viz níže)

- informace o směsi musí být předloženy před uvedením na trh

- před předložením informací si musí dovozce nebo následný uživatel vytvořit jednoznačný identifikátor složení - kód UFI

- pro vytvoření kódu UFI poskytne chemická agentura elektronické prostředky. Již nyní je možné si kód UFI vytvořit a to zde

- kód UFI musí být uveden na štítku výrobku

- harmonizované informace budou podávány ve formátu XML, který agentura vytvoří a bezplatně poskytne 

Pokud potřebujete pomoci s ohlašováním informací do registru CHES nebo jakoukoliv jinou pomoc ohledně uvedeného nařízení, kontaktujte nás.